Van Asselt Inspiratie & Coaching, gevestigd aan de Koninginneweg 73, 1241 CW in Kortenhoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Van Asselt Inspiratie & Coaching
Koninginneweg 73
1241 CW Kortenhoef
06-12513085

Dirk van Asselt is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Asselt Inspiratie & Coaching. Hij is te bereiken via het emailadres info@dirkvanasselt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Van Asselt Inspiratie & Coaching verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– email communicatie op gebied van aanvraag / informatie verstrekking betreffende geboden diensten (online reiscoaching / reisbuddy / lezing-workshop)
– aanvraag traject (online reiscoaching / reisbuddy / lezing-workshop)
– offerte traject (online reiscoaching / reisbuddy / lezing-workshop)
– naw gegevens betreffende betaalwijze traject (online reiscoaching / reisbuddy / lezing-workshop).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@dirkvanasselt.nl, dan verwijderen wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Van Asselt Inspiratie & Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de gewenste dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de aangeboden diensten optimaal te kunnen leveren
– Van Asselt Inspiratie & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens in geval van wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Van Asselt Inspiratie & Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker / eigenaar van Van Asselt Inspiratie & Coaching) tussen zit. Van Asselt Inspiratie & Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress
– Mailchimp

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard.
Van Asselt Inspiratie & Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestelgegevens (naam, adres, email)
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Uiterlijk 6 maanden na afmelden worden je gegevens volledig uit ons systeem verwijderd.
Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens die van belang zijn hebben op de aangeboden dienst loopbaantrajecten. 
Van Asselt Inspiratie & Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld

Delen van persoonsgegevens met derden.
Van Asselt Inspiratie & Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Van Asselt Inspiratie & Coaching gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Asselt Inspiratie & Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dirkvanasselt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Van Asselt Inspiratie & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens.
Van Asselt Inspiratie & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dirkvanasselt.nl

Share This