Reisvoorwaarden en condities

Algemene Voorwaarden


Van Asselt Inspiratie & Coaching loopbaan reizen

Onderstaand vermeldde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door van Asselt Inspiratie & Coaching uitgevoerde loopbaan reizen (wandelcoach meerdaagses in Nederland en buiten Nederland binnen Europa) afgesloten reisovereenkomsten.

1    Totstandkoming van de overeenkomst
Van Asselt Inspiratie & Coaching  is redelijkerwijs verantwoordelijk voor de goede uitvoering conform de verwachtingen die de deelnemer heeft op basis van onze publicaties. Middels een ‘intake’ (per email, telefonisch of face-to-face) worden doelstellingen en verwachtingen uitgewisseld en afgestemd. De overeenkomst gaat pas in op het moment dat de (aan)betaling via Cetro Escrow is verricht. Zie artikel voor wat betreft de betalingswijze. 

2    Betaling
2.1 Van Asselt Inspiratie & Coaching  maakt met betrekking tot de loopbaan reizen gebruik van de derdengeldenregeling Certo Escrow en van de Stichting Take Over (STO). Via deze regeling betaalt u de reissommen aan Certo Escrow en niet aan Van Asselt Inspiratie & Coaching. Op de wijze wordt er garantie geven op de uitvoering van de geboekte reis voor het geval Van Asselt Inspiratie & Coaching  door financieel onvermogen niet in staat is om aan zijn verplichtingen aan de reiziger te voldoen. STO  zorgt dat er middelen beschikbaar zijn om eventuele terugkeer vanuit de bestemming te financieren. Na ontvangst van de factuur dient een aanbetaling van 15% van de reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Certo Escrow. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per direct worden voldaan.

2.2 Bij niet tijdige (aan)betaling ontvangt de reiziger een betalingsherinnering van Certo Escrow met het verzoek het nog verschuldigde bedrag per ommegaande te voldoen. Indien de (aan)betaling na vijf werkdagen ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de eerste dag van verzuim. Van Asselt Inspiratie & Coaching zal in dit geval de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen. Deze kosten hangen af vanaf van de annuleringsregeling, die u vindt in artikel 4.3 van deze (algemene) voorwaarden.
Ook kunt u meer informatie vinden op de site van Certo Escrow www.certo-escrow.com 

3    Reisdocumenten
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een identiteitskaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger dat hij of zij voldoet aan alle wettelijke vereisten die noodzakelijk zijn om de reis te maken zoals paspoort, identiteitskaart, etc.

4    Annulering
4.1 Annulering door van Asselt Inspiratie & Coaching
van Asselt Inspiratie & Coaching behoudt zich het recht voor een groepsreis bij onvoldoende deelname tot uiterlijk 28 dagen voor vertrek te annuleren indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan de helft plus één van het maximum aantal deelnemers, zoals vermeld op de website. In dat geval heeft de reiziger recht op restitutie van alle reeds gedane betalingen. Door de reiziger gekochte vliegtickets zullen niet worden vergoed.

4.2 Onvoldoende deelname bij groepsreizen
In het geval er onvoldoende deelnemers zijn voor een groepsreis, behoudt van Asselt Inspiratie & Coaching zich het recht voor dezelfde prijs een individuele reis aan te bieden. Wilt u daar geen gebruik van maken, dan worden de reeds betaalde bedragen volledig geretourneerd. Reis- of vluchtkosten worden niet vergoed.
Kiest u toch voor de groepsreis, dan zoekt van Asselt Inspiratie & Coaching samen met u naar alternatieve data en mogelijkheden. 

4.3 Annulering door de reis deelnemer en/of in de plaatsstelling
Annulering van de reisovereenkomst dient via email of per aangetekend schrijven te gebeuren, waarbij de verzenddatum van de mail of de datum van het poststempel als annuleringsdatum geldt. De (her)bevestiging van van Asselt Inspiratie & Coaching maakt deze annulering definitief.
Bij annulering door de reiziger is deze de volgende bedragen per persoon verschuldigd aan van Asselt Inspiratie & Coaching:
·    Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek de aanbetaling (15% van de reissom), met een minimum van € 60,- p.p.
·    Bij annulering van 56 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom;
·    Bij annulering van 56 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom;
·    Bij annulering van 28 tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom;

4.4 In de plaatsstelling
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en dient te worden toegelaten door middel van de Intake; en
b: het verzoek wordt zo tijdig mogelijk van te voren door de hoofdboeker ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden uitgevoerd; en
c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

5    Aansprakelijkheid
5.1 Van Asselt Inspiratie & Coaching is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die in redelijkheid bij de reiziger zijn gewekt. Indien de reis verloopt overeenkomstig de gewekte verwachtingen is van Asselt Inspiratie en Coaching niet verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij er sprake is van een tekortkoming die aan hem is toe te rekenen of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

5.2 Indien van Asselt Inspiratie & Coaching jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom. De aansprakelijkheid van van Asselt Inspiratie & Coaching voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, is beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

5.3 Van Asselt Inspiratie & Coaching is in ieder geval niet aansprakelijk indien:
a. de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering, ii) de reiziger de reis geheel of gedeeltelijk niet kan maken bij gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten.
b. de reiziger schade ondervindt die voortvloeit uit het schrappen van vliegdiensten of uit vertragingen van vliegverkeer, openbaar vervoer en andere onvoorziene omstandigheden. In voornoemde gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (delen van ) de reissom.

5.4 De reiziger loopt de wandeltochten van Van Asselt Inspiratie & Coaching op eigen verantwoordelijkheid. Van Asselt Inspiratie & Coaching kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onduidelijkheden in de routebeschrijvingen, gebeurtenissen tijdens de wandelingen of schade gedurende uw vakantie. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en reisverzekering. Deze laatste is verplicht en behoort minimaal een dekking te bevatten voor geneeskundige kosten en ongevallen.

6    Verplichtingen van de reiziger
6.1 De deelnemer aan een loopbaan reis loopt gedurende de wandeltochten op (wandel)schoenen met een goed profiel in de zool en stevigheid voor de enkels en neemt maatregelen tegen (zon)verbranding en/of dorst.

6.2  Deelnemer reis- en annuleringsverzekering met minimaal een dekking voor geneeskundige kosten en ongevallen.

7    Hulp en bijstand
7.1 Van Asselt Inspiratie & Coaching is naargelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de gewekte verwachtingen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Van Asselt Inspiratie & Coaching, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.

7.2 Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Van Asselt Inspiratie & Coaching tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

7.3 Om de in nood verkerende reiziger bij te kunnen staan is het van groot belang dat Van Asselt Inspiratie & Coaching kan terugvallen op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De reiziger wordt daarom verplicht een reisverzekering af te sluiten en een annuleringsverzekering wordt aangeraden. Bij het niet afsluiten van deze verzekeringen is Van Asselt Inspiratie & Coaching niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten.

8     Klachten
8.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan Van Asselt Inspiratie & Coaching. Deze klacht moet schriftelijk gesteld worden. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en van Asselt Inspiratie & Coaching dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

8.2 Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk één maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij van Asselt Inspiratie & Coaching kenbaar maken. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

8.3 Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger het geschil tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis voorleggen aan de bevoegde rechter. Op alle geschillen tussen Van Asselt Inspiratie & Coaching en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

9     Reisgarantie en financiële zekerheid
De reisgarantie voorkomt dat consumenten de reissom, die zij vooruit hebben betaald, in geval van financieel onvermogen ofwel bij faillissement, van de reisaanbieder kwijt zijn. De reisgarantie garandeert reizigers die al op reis zijn bovendien dat zij gerepatrieerd worden.

10     STO-reisgarantie en Certo Escrow
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt van Asselt Inspiratie en Coaching gebruik van de STO-reisgarantie op de Loopbaan reizen. De Stichting Take Over (STO) is een garantiefonds dat in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgt dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan van Asselt Inspiratie en Coaching maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.
Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden naar van Asselt Inspiratie en Coaching. Alleen in geval dat van Asselt Inspiratie en Coaching in surseance van betaling komt of failliet gaat, dan maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kunt maken of dat u naar huis kunt terug keren.

11    Boeking en procedure
Nadat u van van Asselt Inspiratie en Coaching een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Ter aanvulling:
·    In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor u kunnen maken dan de betaalde reissom.
·    Eventuele klachten of claims over uw reis staan los van deze betaalmethode en garantieregeling.
·    STO-reisgarantie is geen geschillencommissie.

Meer informatie over de STO-reisgarantie leest u op www.sto-reisgarantie.nl
Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie wil van Asselt Inspirtaie & Coaching financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat. 

Uiteraard kunt u, in het geval van aanvullende vragen contact opnemen met van Asselt Inspiratie & Coaching. 

Share This